ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

            w Ostrowi Mazowieckiej
ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ


Zapraszamy do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z projektem budowlanym instalacji elektrycznej w dwóch klasopracowniach o wymiarach: 5,83m x 7,38m oraz 7,33m x 5,70m pod 16 stanowisk uczniowskich i 1 stanowiska nauczycielskiego w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Kościuszki 8 w Ostrowi Mazowieckiej.

Wymagane jest:

1. posiadane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
2. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ofert należy składać do 6 maja 2020r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Projekt instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 2ˮ w sekretariacie szkoły.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2020r. o godzinie 13:00 przez powołaną w tej sprawie komisję przetargową.
Oferty które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.
Osobą do kontaktu w sprawie przetargu jest Pani Bożena Grochowska – Sekretarz Szkoły.
Tel. Do kontaktu : 29 7453020

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
Bogusław Konrad
  
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                        Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.